صفحه اصلی
درباره ما
اخبار
مقالات
تماس با ما


بياييد روحيه ی خود مديريتی و اتکای به نفس و اعتماد را در دانش آموزان تقويت كنيم       |       منتظر نظرات شما عزيزان هستيم.       |       به وب سايت پيش دبستان و دبستان صدرا خوش آمديد.       |       مردان بزرگ مردد نمی شوند.       |      

مقالات

آخرین مقالات  | گروه های مقالات
گروه های مقالات : استعداديابی
دانش آموزخلاق رابشناسيد

۲۲ / ۸ / ۱۳۹۱

هرچندبسياري ازويژگيهاي کلي افرادخلاق که درمقالات موجود در اين بخش معرفي گرديد کمابيش شامل دانش آموزان خلاق نيزميگردد،اماازآنجاکه تاکيداصلي اين کتاب ،پرورش خلاقيت دانش آموزان خلاق که معمولا درمحيط مدرسه وکلاس درس مشاهده ميشود،دربخشي مجزابرشمرده شود.درهمين موردسه دليل ديگر نيزوجودداردکه اين ضرورت راتاکيدکند:


1: محيط مدرسه وکلاس به خودي خودرفتارهاي ويژه اي رادردانش آموزان خلاق ايجادميکندکه ممکن است دانش آموزان هارا درمحيط منزل يامحيط هاي ديگرنمايان سازدويابه گونه اي متفاوت نشان دهد.


2: بسياري ازرفتارهاي دانش آموزان خلاق،خاص محيط تحصيلي آن هاست وازلحاظ نوع وشدت با خصوصيات سايرافرادخلاق متفاوت است


3: آشنايي باخصوصيات بارزدانش آموزان خلاق به معلم امکان ميدهدتاآن هارابهتربشناسدوبه برنامه ريزي درجهت تقويت،پرورش،تغييرواصلاح مواردلازم بپردازد.


به طورکلي دانش آموزخلاق غالبا ازطريق خصوصيات ورفتارهاي زيرقابل شناسايي است:


 1:  ايده ها ونظرات خودرابدون ترس در کلاس مطرح مي کند.


 2: معمولا براي مسائل راه حل ها و پاسخ هايي متفاوت از ساير دانش آموزان ارائه مي کند.


 3:  به فعاليت هاي هنري علاقه زيادي داردودراين زمينه داراي تجربه ومهارت است.


  4: غالباً ايده ها و راه حل هاي بيش تري نسبت به ساير هم کلاسي هاي خود پيش نهاد


 مي کند.


5 :  معمولاً قادر است با طنز پردازي ها و شوخي هاي جالب ديگران را بخنداند.


 6: تمايل زيادي به تغيير نظرات معلم و يا مطالب کتاب دارد.


 7: در کلاس اغلب سوالاتي غير عادي و گاه عجيب و غريب مي پرسد.


 8: علاقه ي زيادي به نقاشي و ترسيم افکار و ايده هاي خود دارد.


 9: انتقادگر است و هر نظر يا عقيده اي را به راحتي نمي پذيرد .


 10:گاهي به خاطر بيان نظرات و ايده هاي عجيب و غريبش در نظر دانش آموزان ديگر


فردي غير عادي جلوه مي کند.


11: از قوه ي تخيل خوبي برخوردار است.


12: معمولاً در کلاس با آب و تاب صحبت مي کند و سعي مي کند ايده هايش را با جزئيات کامل شرح دهد.


13: داري ابتکار است و غالباً ايده ها و پاسخ هاي منحصر به فرد ارائه مي کند.


14: حساس ، باريک بين و نکته سنج است .


15: بسيار فعال است و غالباً در آن واحد چند طرح و ايده در زمينه هاي مختلف را در سر مي پروراند.


16: به تجربه و آزمايش علاقه ي فراواني دارد 


17: در نفوذ و تأثير گذاري بر دوستان خود از توانايي زيادي برخوردار است.


18: آمادگي طرد شدن و عدم تأييد از طريق ديگران را داراست.


19: به مطالعه ي موضوعات متنوع و گوناگون علاقه مند است و زمان قابل توجهي را به اين امر اختصاص مي دهد.

20: از اطلاعات عمومي زيادي برخوردار است و سعي مي کند که از آن ها استفاده ي عملي و کاربردي کند.  

دانش آموز خلاق:قبل از اين که گردو را بشکنم به اين فکر افتادم که شايدبتوانم با نيمه ي پوست آن د وتا لاک پشت درست کنم

منبع : سليماني ،افشين  « کلاس  خلاقيت » انتشارات  انجمن  اولياء و مربيان . :تابستان 1381